Kebşirlemek

Kebşirlemek

sfa (2)
sfa (3)
sfa (1)
sfa (4)

Kebşirlemegiň usullary

Dürli galyňlykda, şekilde we usullarda material görnüşleri üçin birleşmegiň dürli ýollary bar, adatça, mehaniki bogun, himiki bogun, metallurgiýa bogunlary bolar, ýöne metal materiallar üçin mehaniki bogun we mehaniki bogunlar iň ýaýran usullardyr.

Bilelikdäki usula görä kebşirlemek takmynan üç kategoriýa bölünip bilner.

Esasy metalyň we esasy metalyň birleşmegi ýa-da kebşirleýji çybygyň (kebşirleýiş materialy) we esasy metalyň birleşmegi we baglanyşygy;Mehaniki sürtülme, basyş, elektrik togy we ş.m. esasy metal ereýär we bogun "gysylýar";Bogun üçin zerur materialy (brazing) ulanyp, bogunyň "ýalpyldawuklygy".
Şol bir wagtyň özünde, dürli bilelikdäki usullar üçin, kebşirleýiş usullaryny ulanmak bilen, esasy metal we şertlere we beýleki faktorlara görä, kebşirlemegiň dürli usullary bar.

"Kebşirlenen önümiň" hili aşakdaky ýaly.

Design Dizaýn ölçeglerine görä dogry dolduryň.

Required Gerekli funksiýa we güýç (ýa-da howpsuzlyk) bar.

Kebşirleýiş böleginiň daşky görnüşi synpyň talaplaryna laýyk gelýär.

Such Şeýle ýokary hilli önüm öndürmek üçin zerur "kebşirleme hili" esasy talaplar aşakdaky zatlarda görkezilýär.

W Kebşirli monjukda çatryklar ýa-da deşikler ýok.

Ad Monjuk tolkun formasy, ini, beýikligi we ş.m.

The Dizaýn ululygyna laýyklykda, esasan, deformasiýa ýok.

Eld Kebşirlemek görkezilen güýje ýetip biler.

Required Gerekli berkligi almak üçin "doly aralaşma kebşirlemesini" ýa-da "kebşirleme birleşmesini" ulanmagy tapawutlandyryň.

Kebşirleýiş barlagy

Kebşirleýiş kemçiliklerini azaltmak we kebşirlemegiň hilini gowulandyrmak üçin kebşirleýiş dizaýn tapgyrynda maksada laýyk materiallary we amallary saýlamak gaty möhümdir.Şeýle-de bolsa, dizaýn ýerlikli bolsa-da, kebşirleýiş prosesinde kemçilik ýüze çyksa, hiline uly täsir eder.Mysal üçin, monjuk kemçilikleri diňe bir daşky görnüşe däl, güýçlilige-de möhüm täsir edip biler.Başga sözler bilen aýdylanda, çukurlar, dişlenýän gyralar, üst-üstleri, beýikligi ýeterlik däl, ýarylmagy (üstü), monjuk egilmegi, çukuryň galyndysy, arkanyň aşmagy ýaly kebşirleýiş hiliniň kemçilikleri.

Wizual gözden geçirmekden başga-da "magnit bölejikleri kesgitlemek" (MT) "," aralaşmagy kesgitlemek "(PT)", wizual ulgam ýa-da lazer süýşüriş datçigini kesgitlemek we beýleki usullar bar.

Ultrases ýa-da radiasiýa ulanyp monjuk ýa-da esasy metal içerki barlag.

Kebşirlemegiň kemçiliginiň sebäpleri

Aerbol, haram birleşme, kebşirleýiş döwüji, Kebşirleýiş materialynyň az eremegi, döwmek

YSY hiline gözegçilik etmek, YSY bilen habarlaşmak üçin ýokary hilli kebşirleýiş tehnologiýasy bilen üpjün eder.

Esasy önümler

● Metal kebşirlemek

Kebşirlenen şassi

● Metal örtük

● Alýumin

Ain Poslamaýan polatdan ýasalan ýaý

● Elektrik üpjünçiligini dolandyrmak gutusy

● Awtoulag bölekleri

● Öňki panel

Ain Poslamaýan polatdan ýasalan gap

Cctv elektrik üpjünçiligi gutusy

● Dolandyryjy panel

● Motosikl şassisi

● Serwer raflary

● Tv antenna

● Elektrik gabygy


Iş wagty: Iýun-27-2022

Önümlerimiz ýa-da metal işlerimiz barada has giňişleýin maglumat, şu formany doldurmagyňyzy haýyş edýäris. SYY topary 24 sagadyň dowamynda size jogap berer.