Üstünlikleri

Üpjünçilik zynjyryny azaltmak

Biz ähli çig mal, önümçilik, gurnama, QC kontorly we hyzmatlardan soň kepillik bilen üpjün edýän bir nokatly zawod.

Çig mal üçin uzak wagtlap ygtybarly material öndürijiler bilen işleýäris, olar bize iň oňat piros we gowy gurşun wagtyny berýär, bu bolsa 20-25% arzan bahadan tygşytlap bilýär.

Möhürlemek, lazer kesmek, egilmek, kebşirlemek, ekstruziýa, arzan önümçilik we hünärmen önümçilik toparlary bilen işlemek üçin ýapyk önümçilik.Taslamalaryň hemmesi dessine hil gözegçiligini we amatly gurşun wagtyny üpjün etmek üçin gurallar, nusga, synag tertibi we köpçülikleýin önümçilik bilen başlaýar.

QC topary önümçilik ýagdaýyny yzarlamak we size habar bermek üçin jogapkärdir, şeýlelik bilen güýjüňizi başga işe jemläp bilersiňiz.

Bu aralykda, ISO9001: 2015 tarapyndan kepillendirilen, size ýokary hilli kepillik berýär.

Çykdajylaryňyzy tygşytlaň

YSY-da hyzmatdaşlaryň arzan düşmegine kömek etmek üçin hünärmen in engineeringenerçilik, önümçilik we ýük daşaýyş topary bar.In Engineeringenerçilik we fabrikon toparynyň hemmesi metal ýasamak, cnc maşynlary we elektrik gutulary öndürmek boýunça baý tejribelere eýe.

In Engineeringenerçilik topary dizaýn we önümçilik maksadyna ýetmek üçin tygşytly we ýokary netijelilik ýoluny saýlar;Ajaýyp önümçilik topary, ýokary hilli gözegçilik bilen önümçilik wagtyny we bahasyny azaltmak üçin ösen enjamlar bilen 10 ýyldan gowrak tejribe toplady.

YSY her ädimde takyk gözegçilik edip biler we müşderilerimize dizaýny gowulaşdyrmaga, şol bir wagtyň özünde önümçilik bahasyny azaltmaga kömek etmek üçin müşderilerimize ýerlikli teklipleri ýa-da teklipleri berip biler.

ýük daşaýyş topary, müşderiler üçin elmydama gözleg geçirdi we çalt we arzan ulag liniýasyny üpjün etdi we müşderä harytlary mümkin boldugyça çalt almaga kömek etdi;Şol bir wagtyň özünde, YSY hünär paket teklibini berer, ýük daşama çykdajylaryny azaltmak we harytlary has gowy goramak üçin, karton dizaýnynda we önümçiliginde hyzmatdaşlarymyz bar, güýçli we arzan paletler ýa-da deňiz daşamak üçin amatly palet öndürmek üçin palet üpjün edijilerimiz bar howa ýollaryny daşamak.

Satuwdan soň kepillik

Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elmydama guramanyň hiline bolan ygrarlylygymyz üçin elmydama barlyşyksyz durarys.Üstünligimiz üçin hiliň möhümdigine düşünmek we jogapkärçilikli hereket etmek we YSY-da üznüksiz gowulaşmak medeniýetini ulanmak arkaly bu zatlara ýeteris.

Biziň jogapkärçiligimiz sebäpli islendik kemçilikli haryt size gelýär, pul yzyna gaýtarylar ýa-da täze bölekler mugt hödürlener.


Önümlerimiz ýa-da metal işlerimiz barada has giňişleýin maglumat, şu formany doldurmagyňyzy haýyş edýäris. SYY topary 24 sagadyň dowamynda size jogap berer.