Lazer kesmek

Lazer kesmek

cnc (2)
cnc (3)
cnc (1)

Kesmegiň görnüşi näme?

Lazer kesmek, köplenç senagat önümçilik ýerlerinde metal we turbalary kesmek üçin ulanylýar, beýleki materiallardan başga-da, akylly kompýuter kesmek üçin ýokary çykýan lazeri dolandyrýar.

Plazma kesmek, burun arkaly ýokary tizlikde inert gazyny peseldýän fakel ulanýar, böleklere ýeterlik derejede saklananda arkany emele getirýär we materialy eredýär.

Suw uçarlaryny kesmek, metallara kesmek üçin aşa ýokary basyş we tizlikli suw ulanýar, metal gyzdyrmak üçin oksikangyç kesmekde fakel ulanylýar, soň kislorod metal bilen kesilen bölejigiň şlak ýaly galmagyna sebäp bolýar.

Elektrik toguny boşatmak (EDM) seýilgähi gaýtadan işlemek ýa-da eremek erişleri hem diýilýär.EDM, kesiji elektrodyň we geçiriji bolmaly iş böleginiň arasynda çalt ýaýyň çykmagy bilen materialy aýyrdy

Lazer kesmek näme?

Lazer kesmek, materialy lazer şöhlesi bilen kesmek prosesi, bu materialy kesmek ýa-da tekiz görnüşde çylşyrymly şekilleri kesmek üçin edilip bilner, bu prosesiň lazer burawlamak we lazer nagyş prosesi bilen meňzeşligi bar.Öňküsi, indiki amalda ulanylýan oýma ýaly materialda ýa-da çukurlarda deşik deşiklerini döretmegi göz öňünde tutýar, bu çukurlar we deşikler esasan kesilýär we lazer burawlamak we lazer nagyşlary üçin lazer kesýän maşynyň köplenç görersiňiz. , Lazer kesmek arkaly materiallaryň we galyňlygyň ululyklarynyň köpüsini kesip bolýar we amatly we uýgunlaşdyrylan prosese öwürýär.

Bu nähili işleýär?

Lazer kesmek prosesi, materialyň üstünden gönükdirilen takyk lazer şöhlesine eýe bolup, takyk we tekiz gutarnykly gutarnykly gutarnykly gutarnykly işlemek arkaly işleýär, başda lazer materialy gyrasy deşik bilen deşmek üçin ulanylýar we şöhle şol ýerden dowam etdirilýär.

CNC Machining bilen deňeşdirilende näme üçin lazer kesmegi saýlamaly?

Lazer kesmek tehniki hyzmatyň pes çykdajylaryna eýedir we diňe arzan çalyşýan böleklere mätäç

Lazer kesmek prosesi material isripini ep-esli azaltmaga kömek edýär

Bir lazer kesiji enjam, birnäçe material bilen işlemäge ukyply

Beýleki prosesslere garanyňda lazer kesmek has ygtybarly, sebäbi şöhle ýeňil guty bilen gurşalan

Arzan bahasy we ýokary netijeliligi sebäpli lazer kesmek çalt prototip ýazmak we pes göwrümli önümçilik, hatda köp mukdarda önümçilik üçin giňden ulanylýar.

Etmeli metal bölekleriňiz bar bolsa, YSY bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Esasy önümler

● Alminium gutusy

● Elektrik üpjünçiligi kysmy

Al Elektron alýumin korpusy

● Lazer kesýän metal

● Awto hereketlendiriji bölekleri

● Alýumin güýçlendiriji şassisi

Acks Tagtalary görkeziň

Panel Dolandyryş paneli

Instrument Gural

● Alýumin lazer kesmek

● Studiýa rack dakmak

● Metal polýuslar

● Dolandyryş paneli

● Lazer kesmek hyzmaty

● Elektrik berkitmeler


Iş wagty: Iýul-05-2022

Önümlerimiz ýa-da metal işlerimiz barada has giňişleýin maglumat, şu formany doldurmagyňyzy haýyş edýäris. SYY topary 24 sagadyň dowamynda size jogap berer.