Biz hakda

Şençzhenen YSY Elektrik enjamlary Co., Ltd.

2008-nji ýylda 10 ýyldan gowrak ösüş we ösüşden soň Şençzhenen şäherinde demir metal ussahanasy hökmünde esaslandyryldy.Indi biz ISO 9001: 2015 şahadatnamasy bilen ýasalan elektrik enjamlary we ýörite metal bölekleri üçin iň soňky dükan.Kompaniýa 2010-njy ýylda daşary söwda edip başlaýar, häzirki wagtda dünýäniň 70% -i hyzmatdaşlar gelýär. Önümçilik merkezi 5000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär, bizde 10 inersener we QC topary ýaly 200 adam bilen önümçilik topary bar.

Enjamlarymyzda lazer kesiji maşyn, AMADA we TAILIFT san dolandyryş pressi, NC bender bar we ähli awtomatizm bilen iki dürli gurnama çyzygymyz bar.Müşderilerimiz, bütin dünýäden eýýäm birnäçe ýyl bäri biziň bilen hyzmatdaşlyk edýärler.Müşderileriň OEM & ODM dizaýnyna bolan islegini kanagatlandyrýarys.

Dolandyryş gutulary, paýlaýyş gutulary we ş.m. ýaly elektrik berkitmeleri, elektrik gümrük komponentleri we takyk cnc maşyn bölekleri ýaly önümlerimiz aragatnaşykda, milli infrastruktura, gözegçilik ulgamy, Awto we in engineeringenerçilik taslamalarynda giňden ulanylýar. .

Computerhli kompýuterleşdirilen tehniki dizaýn, ösen dolandyryş we ýörite hünärmen, şeýle hem takyk önümçilik prosedurasy müşderilerimiz üçin ýokary hilli önümleri üpjün edýär.Hil 1-nji san. Zawodymyzyň maksady we önümçiligimiz üçin gollanma.

Bütin dünýäden gelen müşderileriň bize gelmäge gelmegini garşylaýarys we siziň minnetdarlygyňyz bize hemişelik gök lenta bolar.

Näme üçin ABŞ?

Biz yzygiderli ýokary hilli metal önümçiligini yzarlaýarys we dünýädäki müşderilere esasy komponentleri hödürlemek we dünýäde işleýän we hünärmen zawodyň bir bölegi bolmak üçin özümizi bagyşlaýarys.

Näme edip bileris?

YSY önümiň dizaýny, prototipiň tassyklanylyşy, önümçilik, gurnama, hil gözegçiligi, global logistika we inwentar dolandyryşy boýunça güýçli goldaw berip biler.Bäsdeşlik ukybymyz, global bäsdeşlik bahalarynda ýokary hilli bölekleri hemmesini bir çeşmeden bermek ukybymyzdan gelip çykýar.

YSY inersenerleri, hatda iň çylşyrymly meseleleri çözmek üçin köp ýyllyk metal ýasamak tejribesini getirýärler.Önümçilik kynçylyklaryny öňünden görmek we çözmek prosesi başlamazdan ozal, aňsat we tygşytly öndürilip bilinjek önümleriň ösüşini üpjün edýäris.

Gaýtadan işlemek mümkinçilikleriňiz näme?

● Metal möhürleme hyzmatlary: Boşlamak, egilmek, kesmek, çuňňur çyzmak, metal emele getirmek

Metal metaldan ýasalan metal önümçiligi: Lazer kesmek, egilmek, urmak, kebşirlemek, gurnamak

● CNC prosesi: freze, öwrüm, üweýji, çalt / orta / haýal sim EDM,

Hil gözegçilik ulgamyňyz näme?

● Material üpjünçilik ulgamy:Her bir materialyň degişli hil şahadatnamalarynda himiki düzümi we fiziki eýeçiligi bar.

● Hil gözegçiligi:kemçilik sargytlaryny iň pes derejä çenli peseltmek we sargyt ýagdaýyňyzy wagtal-wagtal täzeläp durmak üçin her sargyt üçin 3 gezek barlaýarys, şonuň üçin harytlar hakda alada etmeýärsiňiz.

Sale Satuwdan soň hyzmat:Biziň jogapkärçiligimiz sebäpli haýsydyr bir kemçilikli haryt gelse, pul yzyna gaýtarylar ýa-da täze bölekler mugt hödürlener.

  • hakda (1)
  • hakda (2)
  • hakda (3)
  • hakda (4)
  • hakda (5)
  • hakda (6)
  • hakda (7)
  • hakda (8)
  • hakda (9)

Önümlerimiz ýa-da metal işlerimiz barada has giňişleýin maglumat, şu formany doldurmagyňyzy haýyş edýäris. SYY topary 24 sagadyň dowamynda size jogap berer.